Buku: Ilmu al-Jarh wa al-Ta’dil

PENGENALAN

ILMU Hadis merupakan satu ilmu yang penting sebagai sumber hukum kedua dalam Islam selepas al-Quran al-Karim. Terdapat beberapa pecahan dari ilmu hadis ini yang menjadi topik perbincangan para ulama. Antara salah satu komponen dalam ilmu hadis yang begitu berperanan di dalam menilai orang yang meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam adalah ilmu Jarh wa Ta’dil.

Ilmu ini berperanan besar dalam menyaring kebenaran laporan setiap hadis yang disampaikan. Sesebuah hadis akan ditapis terlebih dahulu sebelum disebarkan ke tengah masyarakat berdasarkan kaedah yang terdapat di dalam ilmu ini.

Hakikatnya, setiap orang berhak untuk bertanyakan kebenaran cerita yang sampai ke telinganya, siapakah yang membawa cerita tersebut? Bagaimanakah peribadi orang yang menceritakannya? Adakah cerita tersebut benar-benar berlaku? Adakah si pencerita dan cerita tersebut boleh diterima atau patut dibuang sahaja?

Kesemua persoalan ini sering bermain di minda setiap individu yang berfikiran waras. Mereka tidak akan menerima setiap berita, laporan dan perkhabaran itu dengan semberono atau mempercayainya bulat-bulat. Mereka pasti tertanya-tanya dan cuba menyelidikinya terlebih dahulu sebelum menerimanya.

Jadi, inilah peranan ilmu Jarh wa Ta’dil di dalam menyampaikan maklumat yang benar-benar sahih daripada sesebuah hadis Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam ke tengah-tengah masyarakat Islam.

Ilmu ini merupakan salah satu cabang dari lapangan ilmu Rijal iaitu ilmu yang membicarakan mengenai biografi tokoh periwayat hadis. Ia merupakan neraca untuk menimbang tahap periwayat- periwayat hadis bagi menilai mereka yang boleh diterima hadisnya atau ditolak. Ia juga merupakan salah satu disiplin yang menjadi tiang dan tonggak kepada tertegaknya al-Sunnah.

Apa yang penting, sebelum kita sampai kepada memahami makna ilmu Jarh wa Ta’dil, kita sepatutnya memahami asas utama yang terdapat pada hadis Rasulullah. Hadis terdiri daripada dua komponen utama iaitu sanad dan matan. Para ulama hadis sendiri telah menetapkan kaedah-kaedah kajian bagi menerima sesebuah hadis ataupun tidak.

Pandangan anda dihargai

Buku : Ilmu al Jarh wa al Ta’dil

MUKADIMAH

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Sesungguhnya segala puji-pujian hanya milik Allah, kami memuji, memohon pertolongan, memohon keampunan serta memohon taubat hanya kepadaNya. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami dan dari kerosakan amalan kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, nescaya tiada seorangpun yang dapat menyesatkannya dan barangsiapa yang disesatkan olehNya, nescaya tiada seorangpun yang dapat memberinya petunjuk.

Aku bersaksi bahawa tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah yang tiada sekutu bagiNya dan aku turut bersaksi bahawa Muhammad itu adalah hamba dan utusanNya. Selawat serta salam senantiasa tercurah kepada Baginda, kepada keluarganya, para sahabatnya dan sesiapa sahaja yang mengikuti petunjuknya hingga ke hari kiamat.

Kami memohon kepada Allah yang Maha Agung untuk menyinari pandangan-pandangan kami dengan tauhid, menegakkan hati-hati kami di atas agamaNya, memberikan kenikmatan kepada kami dengan istiqamah, melindungi kami dari penyelewengan dan kesalahan dalam setiap perkataan dan perbuatan. Kami berlindung kepada-Nya dari fitnah (ujian) dalam perkataan, sebagaimana kami berlindung kepadaNya dari fitnah dalam amalan, kerana keduanya merupakan ujian yang membawa bencana yang sangat besar. Amma ba’d:

Buku ini merupakan hasil ringkasan daripada beberapa buah buku berkaitan subjek Jarh wa Ta’dil yang telah dipelajari oleh kedua orang penulis. Antara buku yang menjadi rujukan utama bagi kedua penulis adalah ‘Metod Islam dalam Lapangan Jarh wa Ta’dil’ hasil karya Dr. Faruq Hammadah yang diajar di sekitar universiti di Maghribi. Selama berada di sana, kedua penulis telah sempat belajar berkaitan ilmu hadis dan keilmuannya dengan Dr. Faruq Hammadah, Dr. Ahmed Benkiran, Dr. Hassan el-Alami dan ramai lagi para pensyarah ketika di kuliah.

Manakala, ketika di luar kuliah kami sempat bertalaqqi kitab Fath al-Bari huraian pada Sahih al-Bukhari dengan Almarhum Syeikh Muhammed el-Habti al-Muwahibi merupakan salah seorang anggota Persatuan Ulama Maghrib di Wilayah Kenitra. Juga, sebahagian ilmu dari gurunya iaitu Syeikh Abd el-Kebir Bekri merupakan ulama dan pentahqiq kitab al-Tamhid karya Ibn Abd al-Barr bagi Kementerian Wakaf dan Hal Ehwal Islam di Maghribi. Semoga Allah memberikan ganjaran yang terbaik buat mereka dan kita semua dalam memartabatkan ilmu hadis Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam dari dunia hingga akhirat. Amin!

Sebelum kajian hadis dapat dilakukan, terlebih dahulu seseorang itu perlu memperhatikan kepada kesahihan hadis itu dari dua aspek utama iaitu sanad dan matan. Bagi setiap sanad hadis dapat dipastikan kebenarannya, terlebih dahulu harus dipelajari kaedah-kaedah ilmu Jarh wa Ta’dil. Keupayaan ilmu ini dalam mengesan kebenaran hadis dan ketepatannya telah banyak diguna pakai oleh ahli hadis sejak zaman berzaman.

Dengannya, mereka dapat mengesan dan mengetahui syarat-syarat periwayat yang dapat diterima, cara menetapkan keadilan dan kedhabitan periwayat serta perkara lain yang berhubungan dengan kajian ini.

Seseorang itu tidak akan dapat memperoleh sesebuah biografi periwayat secara terperinci, jika mereka tidak terlebih dahulu mengetahui kaedah-kaedah yang digunakan di dalam ilmu Jarh wa Ta’dil. Begitu juga dengan maksud dan tingkatan istilah yang digunakan di dalam ilmu ini, dari tingkatan Ta’dil yang tertinggi hingga ke peringkat atau tingkatan Jarh yang paling rendah martabatnya.

Jelasnya ilmu Jarh wa Ta’dil ini dipergunakan untuk menetapkan bagi sesebuah periwayatan dari seseorang periwayat itu sama ada boleh diterima atau harus ditolak sahaja. Apabila seseorang periwayat ‘dicacatkan’ periwayatannya (Jarh) oleh para ahli hadis yang lain sebagai periwayat yang mempunyai kecacatan (Jarh), maka periwayatannya harus ditolak. Sebaliknya, bila dipuji (Ta’dil) maka hadisnya boleh diterima dengan sebaiknya selagi cukup syarat-syarat yang diperlukan.

Sementara itu, bagi ulama yang melakukan Ta’dil dan Tajrih itu haruslah memenuhi syarat-syaratnya, seperti berilmu pengetahuan, bertakwa, bersikap warak, jujur, amanaha, menjauhi sifat fanatik terhadap golongannya dan mengetahui ruang lingkup ilmu Jarh wa Ta’dil ini.

Oleh itu, kami mengharapkan anda semua mendapat manfaat dari ilmu ini. Segala kebaikan itu datangnya dari Allah Taala yang tiada sekutu bagiNya. Sedangkan segala kekurangan dan kesilapan itu adalah datang dari minimanya ilmu yang kami miliki. Kami senantiasa memohon kepada Allah agar kita semua mendapat kebaikan dan keberkatan dari ilmu ini.

Akhir kata, segala selawat dan salam buat Rasul junjungan Muhammad sallallahu ‘alaihi wa sallam, keluarga dan para sahabat Baginda yang terpilih. Para ulama dan generasi zaman berzaman yang mengikuti jejak langkah mereka hingga hari akhirat. Hanya puji-pujian untuk Allah sekalian alam. Amin!

Dari kami yang mengharapkan keredaan dan ampunan Allah Taala:

Rosli bin Mokhtar

B.A & M.A Pengajian Islam

Universiti Muhamad V, Rabat, Maghribi

Pandangan anda dihargai

Kesederhanaan Dalam Islam (6)

Bab 1
Semenjak dahulu lagi saya telah menerangkan tentang makna
wasathiyah (kesederhanaan). Antaranya saya telah terangkan dalam
buku saya bertajuk al-Khosois al-‘Ammah li al-Islam. Dalam buku itu,
saya menerangkan makna wasathiyah sebagai salah satu sifat yang
yang paling jelas dalam Islam. Wasathiyah juga sama maksudnya
dengan sifat ‘al-Tawazun’ atau seimbang dan sifat ‘I’tidal’
(pertengahan).

Ketiga-tiga perkataan ini bermaksud pertengahan iaitu
berada di antara dua pihak atau keadaan yang bercanggah atau
bertentangan, tidak condong kepada salah satunya. Tidak dikuasai
oleh satu pihak lalu disingkirkan pihak yang berlawanan
dengannya. Tidak pula mengambil dari satu pihak secara
berlebihan lalu meminggirkan pihak yang bertentangan
dengannya. Antara perkara yang saling bertentangan ini ialah:-

 Ketuhanan dan kemanusiaan
 Kerohanian dan kebendaan
 Ukhrawi dan Duniawi
 Wahyu dan akal
 Peninggalan silam dan masa hadapan
 Individu dan masyarakat
 Realiti dan keunggulan
 Tsabat (tetap) dan berubah

Kesederhanaan yang dimaksudkan antara dua perkara yang
bertentangan ini ialah memberi hak kepada setiap pihak dengan
sebenar-benarnya, penuh adil dan secukupnya. Inilah yang
dimaksudkan dengan ‘al Qisth’ (adil). Firman Allah:

“Dan sempurnakanlah sukatan apabila kamu menyukat dan
timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama
(bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Pandangan anda dihargai

Fatwa Poco-poco fenomena kecelaruan umat?? (2)

Fatwa Poco-poco fenomena kecelaruan umat?? (2)

Berbalik kepada keluhan Abdullah bin Bayyah ialah betapa ramai orang yang berfatwa. Dengan ledakan ICT fatwa disampaikan dalam internet, tv, suratkhabar dan yang menjadi muskilnya ialah oleh orang-orang yang tidak berkeahlian
.
Syeikh Abdullah ben Bayyah membahagikan fatwa kepada 3 jenis:

1-Fatwa jumud: fatwa begini diibaratkan seperti penjual baju yang menjual baju yang telah siap, dijahit, bila datang pelanggan yang gemuk sedangkan baju yang ada lebih kecil, maka ketika itu pelanggan terpaksa memakai baju yg tidak sesuai dengan tubuhnya.

Fatwa jenis ini biasanya berbentuk taqlid, mengikut sahaja apa yang dikatakan oleh ulamak dahulu atau menggunakan nas yang tidak diolah dengan kefahaman.

2-Fatwa inhilal: Fatwa yang melanggar perkara yang sudah jelas dalam agama. Beliau menyifakan fatwa jenis ini berlaku dengan banyaknya dalam masalah perbankan

3-Fatwa Wasathiah (sederhana) yang sepatutnya diikuti. Sifat fatwa wasathiah iaitu seimbang dan sederhana ialah fatwa yang mengambil 3 unsur penting dalam ijtihad:

1-Nas
2-Maqasid
3-Perubahan persekitaran

Berbalik kepada fatwa Poco-poco, nas al-Quran dan al-Hadias sudah tentu tidak ada yang secara jelas menyebut Poco-poco. Oleh itu perbincangan ialah berlegar antara dua unsur lain iaitu Maqasid atau perubahan zaman.

1-Maqasid

Topik Maqasid disini adalah memfokuskan sebab larangan, larangan arian ini dikeluarkan kerana dianggap mengandungi unsur ‘menyerupai ibadat orang Kristian’ dan bertujuan melarang berlakunya pergaulan bebas seta pendedahan aurat

2-Unsur perubahan persekitaran

Berkisar disekitar apakah benar pengamalan tarian itu masih menunjukkan ianya ibadat orang Kristian? Apakah ianya benar begitu? Adakah ianya dilihat sebagai tarian semata-mata. Berkaitan unsur ini pandangan yang mengatakan perbuatan ini menyerupai ibadat orang Kristian kurang relevan, ini kerana ianya jika serupa sekalipun sudah kehilangan unsur-unsur ibadat tersebut dan perubahan telah berlaku terhadap penghayatannya.

Namun demikian, jika dilihat dari sudut bagaimana tarian itu diamalkan maka boleh dikatakan jika ada sahaja tarian Poco-poco maka akan berlaku pendedahan aurat dan pergaulan bebas. Jika dilihat dari sudut tarian ianya baik tetapi jika dilihat dari sudut perlaksanaannya maka jelas sekali unsur persekitaran bersifat bertentangan dengan Islam. Dengan itu para ulamak akan membuat pendirian apakah ianya perlu dibenarkan atau diharamkan.

Begitulah cara para cendikianwan Islam menganalisa sesuatu persoalan bagi menyelesaikan permasalah yang dihadapi oleh umatt Islam. Persoalnnya mengapakah imbulkya kekeliruan??

Pada pandangan saya kekeliruan timbul disebabkan beberapa faktor:

1-Hujjah tarian Poco-poco menyerupai ibadat orang Kristian tidak tepat, masyarakat tidak pernah merasakannya demikian dan tidak diamalkan dalam konteks itu. Oleh itu hakikat ianya adalah ibadat Kristian jikapun benar maka hakikat iu telah berubah kepada satu senaman untuk umum.

2-Rata-rata masyarakat menyangka bahawa hukum Islam mesti satu dan percanggahan pandangan dalam hukum adalah terlarang. Ini kerana masyarakat Malaysia kurang terdedah dengan pengamalan mazhab berbeza memandangkan garapan fekah di Malaysia bersifat satu mazhab. Fenomena mazhab berlainan baru wujud dan masih terhad di bandar-bandar. Walaupun ianya telah diamakan dengan meluas dalam perbankan dan muamalat.

3-Masyarakat umum dan sebahagian besar para ‘orang-orang agama’ sendiri kurang faham dengan tugas Mufti yang lebih bersifat pentadbiran dan insitusi Fatwa di Malaysia berada dibawah kerangka pemerintahan. Fatwa-fatwa yang dibuat bersifat pentadbiran dan pentadbiran tersebut merujuk kepada kerajaan negeri, oleh itu tidak mejnjadi masalah jika ianya berlainan kerana pentadbiran negeri merujuk kepada kuasa Raja-raja Melayu.

Sebagaimana harga parking kereta di Kuala Lumpur berbeza dengan harga parking di Kuala Terengganu kerana perbezaan pentadbiran, maka perkara yang sama berlaku dalam insitusi fatwa, ianya bukan merujuk kepada ulamak tertentu elah dibeli oleh pihak-pihak tertentu tetapi tabiat pentadbiran dan pemikiran manusia sememangnya bersifatt berbeza-beza. Oleh itu sya menyeru kepada pihak yang menggunakan isu ini untuk memburuk-burukkan salah satu pihak agar tidak terus menangguk di air keruh.
Wallahuaalam.

Pandangan anda dihargai

Fatwa Poco-poco fenomena kekacawan umat??

Fatwa Poco-poco fenomena kekacawan umat??

Media dari segala jenis membuat laporan fatwa dari Majlis Fatwa Kebangsaan yang menegaskan tarian Poco-poco tidak haram, jika tidak mengandungi unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam. Terdahulu, Mufti Perak telah mengeluarkan Fatwa pengharaman.

Dengan berlakunya percanggahan ini kedengaran desas desus mesyarakat samada melalui tulisan-tulisan di internet atau sembang-sembang dan tidak kurang juga yang mengajukan pertanyaan melalui telefon. Rata-rata memandang serong kepada salah satu pihak yang bercanggah.

Melihatkan situasi ini teringat pula kepada satu artikel yang baru sahaja say abaca beberapa hari lepas, artikel yang sangat bernas http://www.binbayyah.net/portal/tasrehaat/434 menceritakan keluhan Naib Presiden Persatuan Ulamak Dunia, Abdullah bin Bayyah tentang kecelaruan fatwa di zaman ini.

Beliau menyifatkan kecelaruan ini sama keadaannya dengan kecelaruan umat Islam samada dalam aspek akhlak, ekonomi dan politik. Sebagai salah satu komponen masyarakat, institusi fatwa tidak terlepas dari kecelaruan ini.

bersambung…

Pandangan anda dihargai

Buku Kesederhanaan Dalam Islam (6)

Muqaddimah Cetakan Pertama
Segala puji-pujian ditujukan kepada Allah Taala. Selawat dan
salam pula buat utusannya yang terakhir, Nabi Muhammad s.a.w
yang telah diutuskan sebagai rahmat untuk sekelian alam sebagai
satu nikmat kepada orang-orang yang beriman. Firman Allah:
(Kedudukan) mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan
Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.
[Surah Ali Imran : 163]
Antara nikmat Allah yang tidak terhingga ialah apabila
Allah menunjukkan kepada saya jalan kesederhanaan. Semenjak
dahulu lagi saya berada dalam manhaj wasathiyah (metod
sederhana). Aliran ini begitu serasi dengan fitrah dan pemikiran
saya.
Fahaman sederhana amat bersesuaian dengan kefahaman
Islam yang saya ambil dari sumbernya yang asli. Kesederhanaan
juga bersesuaian dengan pemikiran semasa dan keperluan umat
Islam masa kini.
Malahan mereka dapat realisaikan dalam kehidupan
mereka yang sentiasa berhubung dengan umat-umat lain serta
dalam situasi dunia yang luas ini telah bertukar seolah-olah
menjadi seperti sebuah perkampungan yang kecil.

Pandangan anda dihargai

Kesederhanaan Dalam Islam (5)

Antara pertolongan Allah juga ialah apabila menjadikan
aliran sederhana ini menerajui umat Islam dan menjadi
pendorong utama mereka, walaupun suatu masa dahulu golongan
ini pernah dilihat dengan penuh syak wasangka.
Risalah kecil ini saya nukilkan untuk menerangkan dengan
jelas erti kesederhanaan. Mudah-mudahan segala penerangan ini
mampu mengelakkan pihak yang berbagai-bagai aliran untuk
mendakwa diri mereka sebagai mewakili aliran sederhana secara
melulu. al-Markaz al-‘Alami li al-Wasathiyah yang beribu pejabat di
Kuwait telah bermurah hati untuk menerbitkan cetakan pertama
risalah kecil ini.
Untuk terbitan kali ini, Dar al-Shourouq pula yang
menerbitkannya. Semua itu adalah bertujuan untuk dimanfaatkan
oleh umat Islam di seluruh pelusuk dunia. Segala puji bagi Allah
yang menyempurnakan setiap amal soleh.

Yang Mengharapkan Pengampunan Tuhannya.
Dr. Yusuf al-Qaradawi

Pandangan anda dihargai

Kesederhanaan Dalam Islam (4)

Dalam hadis lain Rasulullah bersabda:

‫ﻫﻠﻚ اﳌﺘﻨﻄﻌﻮن‬

Maksudnya: “Binasalah orang-orang yang memayahkan urusan agama (Baginda bersabda tiga kali)”.

Satu perkara lagi yang membawa kesan yang sama ialah alInhilal. al-Inhilal bermaksud melampaui batasan sehingga tidak terikat dengan arahan agama dan larangannya, mengabaikan kewajipan yang telah ditentukan oleh syarak dan menghalalkan pengharamannya, melanggar batas- batas yang telah ditetapkan secara jelas oleh Allah Taala itulah yang dipanggil Inhilal atau dalam istilah lain dalam bahasa Arab ialah al-Tasayub.

Ketahuilah bahawa kebaikan seluruhnya terletak pada kesederhanaan. Menjauhkan perbuatan yang menyusahkan dalam urusan beragama atau mengabaikan tuntutannya. Hakikat inilah
yang menjadi intipati seruan al-Quran dan al-Sunnah serta para ulama Islam yang muktabar.
Jalan kesederhanaan inilah satu-satunya tali penyelamat yang mampu menolong umat Islam keluar dari kepelbagaian permasalahan yang sedang dihadapi mereka. Antara pertolongan
Allah terhadap kita ialah Allah telah menjadikan kita berada di atas landasan kesederhanaan dan komited dengannya.
bersambung…

Harga:14.60
Untuk pembelian hubungi
benmokhtar2@gmail.com
Tel:0192773619
promosi -(penghantaran dalam Malaysia percuma!!)

Kesederhanaan Dalam Islam (3)

Muqadimah Cetakan Kedua

Segala puji bagi Allah, selawat dan salam ke atas penghulu, ikutan
dan kekasih kita, utusan Allah Nabi Muhammad serta keluarga,
sahabat dan pengikutnya.
Antara punca keruntuhan sesuatu umat ialah apabila
mereka memiliki salah satu daripada dua sifat ini.
1- Al-Ghuluw
2- Al-Inhilal
Kalimah al-Ghuluw ini bermaksud berlebihan atau menyusahkan
perkara ibadat sehingga membawa kepada kesulitan. Caranya ialah
dengan meluaskan ruang lingkup kewajipan atau pengharaman ke
atas mukallaf, menolak keringanan yang diberikan oleh Allah
Taala. sebagaimana dalam salah satu sabda Rasulullah s.a.w yang
berbunyi:
إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين
Maksudnya: “Jangan sekali-kali kamu memayah-mayahkan
agama, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu telah binasa
kerana memayah-mayahkan urusan agama mereka.”

bersambung..

Pandangan anda dihargai

Kesederhanaan Dalam Islam (2)

Kata Pengantar
Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah Dan Maha Penyayang.
Selawat dan Salam kepada junjungan besar nabi Muhammad
s.a.w. para sahabat, keluarga dan seluruh pengikut Baginda.
Saya merakamkan kesyukuran tidak terhingga atas
kekuatan dan peluang yang diberikan oleh Allah Taala sehingga
buku ini berjaya diterbitkan. Biarpun buku ini kecil dari sudut
saiznya tetapi kandungannya sangat penting untuk difahami.
Buku ini adalah intipati dan khulasah kepada pemikiran Dr
Yusuf al Qaradawi. Seterusnya buku ini menjadi asas kepada
pemikiran Wasathiyah yang didokong oleh beliau. Diharapkan
dengan usaha yang sedikit ini, masyarakat Islam dapat
mendalami lebih lanjut pemikiran dan penghayatan Islam yang
sebenar. Akhir sekali saya berdoa kepada Allah agar memberikan
pahala jariah kepada semua pihak yang menyumbang untuk
menerbitkan buku ini.
Amin.
Rosli Mokhtar
Bandar Baru Bangi
April 2011

Pandangan anda dihargai