Siri 15 Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur

Ibnu Asyur Menolak Pandangan Imam Syatibi

Di dalam muqaddimah keempat, Ibnu Asyur menolak pandangan al-Syatibi yang tidak menerima adanya hubungan antara Al-Quran dengan ilmu-ilmu kemanusiaan khususnya yang lahir selepas zaman penurunan wahyu.

Ibnu Asyur menolak pandangan tersebut dengan memberikan enam hujah:

1- Pandangan al-Shatibi itu seolah-olah menafikan pertukaran situasi orang-orang Arab dari suasana awal mereka yang tidak memiliki ilmu-ilmu lain kepada keadaan mereka yang bertamadun dan berilmu. Ibnu Asyur menolak pandangan ini dengan membawa hujah dari ayat 49 surah Hud.

2- Maqasid Al-Quran itu sendiri berupa dakwah untuk sepanjang zaman. Oleh itu Al-Quran mestilah mengandungi atau berupaya untuk difahami berdasarkan ilmu-ilmu umat selepasnya.

3- Golongan salaf bahkan al-Syatibi sendiri mengatakan bahawa Al-Quran tidak akan berhenti menunjukkan keajaiban dan mukjizatnya. Keadaan ini tidak akan tercapai jika sekiranya Al-Quran hanya memiliki ilmu umat di zaman ianya diturunkan sahaja.

bersambung…

Ustaz Rosli
18 Muharram 1440
28 September 2018

Ucapan Setiausaha Agung Persatuan Ulama Islam Sedunia Dr Ali Qurrah Daghi

Setiausaha Agung Persatuan Ulama Islam Sedunia Dr Ali Qurrah Daghi dalam ucapannya di pembukaan muktamar ke 5 di Turki semalam (4 Nov 2018) menyeru umat Islam terhadap 6 perkara penting :

1- mengajak umat Islam untuk mempraktikkan al-quran dan hadis dengan kefahaman yang benar berdasarkan kepada maqasid syariah dan penggunaan yang seimbang antara akal dan nas. Pengalaman menunjukkan perubahan terhadap masyarakat akan berlaku melalui penambahbaikan terhadap sistem politik dan pentadbiran.

2- menyeru para pemimpin kearah melaksanakan tuntutan agama dengan menegakkan keadian, mendokong kebenaran menunaikan hak dan meninggalkan kezaliman.

3-menyeru ulama dan pandakwah untuk mendidik, membina dan menjadi qudwah kepada umah. mebaiki segala salah faham terhadap agama dan saling tolong-menolong dalam melakukannya.

4-menyeru pengamal media untuk membawa risalah Islam dan menyampaikannya dengan amanah dan roh jihad yang mulia

5-menyeru wanita untuk terus memikul tugas mendidik generasi baru dengan penuh tanggungjawab.

6-menyeru masyarakat dunia untuk tidak fobia dengan agama Islam yang bertonggakkan rahmat dan kasih sayang terhadap alam sejagat.

ringkasan
Ustaz Rosli.

Tadabur Wahyu Siri 10

Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur

Pendirian Ibnu Asyur Terhadap Tafsir Batini dan Tafsir Isyari

Ibnu Asyur menolak tafsiran yang berdasarkan kepada hawa nafsu dan tidak merujuk kepada tabiat bahasa serta landasan-landasan tafsir yang lain. Beliau menolak dengan keras tafsir batini dan memberikan contoh terhadap tafsir-tafsir tersebut yang telah dilakukan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab serta taksub terhadap sesuatu aliran tertentu.

Adapun berkaitan dengan tafsir isyari, Ibnu Asyur menyatakan bahawa keadaan tafsir bil isyarah terdiri daripada tiga keadaan:

1. Merujuk kepada contoh atau perumpamaan yang serupa dengan apa yang disebut oleh ayat seperti ayat yang menyebut tentang mereka yang melarang orang daripada menyebut nama Allah SWT di masjid. Tafsiran bil isyarah merujuk lafaz masjid kepada hati yang tidak mengingati Allah SWT.

2. Sesuatu yang berbentuk harapan, dimana maksud itu dapat difahami daripada perkataan atau ayat seperti sewaktu mentafsirkan ayat Man dzal ladzii yashfa’u di mana mereka mentafsirkan secara isyarat terhadap sifat merendah diri yang membawa kepada hampirnya seseorang kepada situasi mendapat syafaat.

3. Pengajaran-pengajaran yang dapat disimpulkan melalui pengamatan yang mendalam serta hati yang sangat sensitif dan merasai kehadiran Allah SWT seperti sewaktu mentafsirkan ayat:

فعصى فرعون الرسول فاخذهم اخذا وبيل

Maksudnya:

Secara isyaratnya ayat ini ditafsirkan bahawa hati yang lalai dari mengingati Allah akibatnya adalah neraka baginya.

Setelah menerangkan tentang tafsir bi al-isyarah itu tadi, Ibnu Asyur menjelaskan bahawa tafsiran tersebut boleh diterima sekiranya tafsiran tersebut didasarkan kepada perkataan dan maksud yang benar dalam bahasa arab. Mana-mana tafsir isyari yang terkeluar daripada tiga ciri yang telah disebut di atas dianggap oleh Ibnu Asyur sebagai menghampiri tafsiran secara batini.

Bersambung…

Ustaz Rosli
12 Muharram 1440
22 September 2018

Tadabur Wahyu Siri 9

Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur

Perbincangan Isu Tafsir Bi al-Ma’thur dan Tafsir Bi al-Ra’yi.

Meskipun Ibnu Asyur menerima tafsiran Al-Quran berdasarkan kepada ra’yi, namun apa yang dimaksudkan oleh beliau itu ialah tafsiran yang berlandaskan kepada sumber-sumber yang benar.

Dengan itu Ibnu Asyur menolak tafsiran yang berdasarkan kepada hawa nafsu dan tidak merujuk kepada penggunaan Bahasa Arab yang betul serta landasan-landasan tafsir yang lain.

Beliau menolak dengan keras tafsir batiniah dan memberikan contoh terhadap tafsir-tafsir tersebut yang telah dilakukan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab serta taksub terhadap aliran tertentu.

Bersambung…

Ustaz Rosli

11 Muharram 1440
21 September 2018

Tadabur Wahyu Siri 8

Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur

Perbincangan Isu Tafsir Bi al-Ma’thur dan Tafsir Bi al-Ra’yi.

Dalam menjawab kekeliruan berkenaan hadis-hadis dan athar yang melarang daripada mentafsirkan Al-Quran menggunakan akal pula, Ibnu Asyur telah menyediakan lima jawapan terhadap kekeliruan itu

sambungan daripada siri 7..

3- Cenderung kepada aliran dan mazhab tertentu lalu melakukan takwilan terhadap ayat tanpa melihat kepada maknanya yang sebenar. Sebaliknya hanya menggunakan Al-Quran sebagai hujah terhadap pendirian mereka yang sedia ada.

4- Menyangka bahawa maksud yang didapati olehnya secara zahir merupakan satu-satunya maksud yang dikehendaki lalu menafikan maksud-maksud yang lain.

5- Tujuan larangan mentafsir menggunakan akal sebenarnya sebagai amaran daripada sikap mengeluarkan tafsir secara tergopoh-gapah tanpa tadabbur yang mendalam.

Bersambung…

Disediakan oleh:
Ustaz Rosli
10 Muharram 1440
20 September 2018

Siri 8 Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur

Perbincangan Isu Tafsir Bi al-Ma’thur dan Tafsir Bi al-Ra’yi.

Dalam menjawab kekeliruan berkenaan hadis-hadis dan athar yang melarang daripada mentafsirkan Al-Quran menggunakan akal pula, Ibnu Asyur telah menyediakan lima jawapan terhadap kekeliruan itu

(sambungan daripada siri 7)

3- Cenderung kepada aliran dan mazhab tertentu lalu melakukan takwilan terhadap ayat tanpa melihat kepada maknanya yang sebenar. Sebaliknya hanya menggunakan Al-Quran sebagai hujah terhadap pendirian mereka yang sedia ada.

4- Menyangka bahawa maksud yang didapati olehnya secara zahir merupakan satu-satunya maksud yang dikehendaki lalu menafikan maksud-maksud yang lain.

5- Tujuan larangan mentafsir menggunakan akal sebenarnya sebagai amaran daripada sikap mengeluarkan tafsir secara tergopoh-gapah tanpa tadabbur yang mendalam.

Bersambung…

 

Ustaz Rosli

10 Muharram 1440
20 September 2018

Siri 7 Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur

Perbincangan Isu Tafsir Bi al-Ma’thur dan Tafsir Bi al-Ra’yi.

Bagi menguatkan hujah beliau, Ibnu Asyur menyatakan bahawa hukum-hukum syariat yang telah dikeluarkan oleh ulama’ dalam tiga kurun pertama hijrah adalah merupakan hasil tafsiran mereka sendiri terhadap Al-Quran. Tafsiran yang dihasilkan itu tidak pernah lagi dilakukan oleh ulama pada generasi terdahulu.

Dalam menjawab kekeliruan berkenaan hadis-hadis dan athar yang melarang daripada mentafsirkan Al-Quran pula, Ibnu Asyur telah menyediakan lima jawapan terhadap kekeliruan itu

Jawapan-jawapan itu dapat diringkaskan seperti berikut:

1- Yang dimaksudkan dengan larangan menggunakan akal dalam mentafsirkan Al-Quran bermaksud larangan mentafsir berdasarkan pandangan yang tidak menggunakan kaedah-kaedah pentafsiran seperti tidak menyandarkannya kepada bahasa Arab, maqasid syariah, sebab nuzul, ilmu nasikh mansukh dan sebagainya.

2- Tidak mentadabbur ayat Al-Quran dengan baik, sebaliknya hanya memberi pandangan tanpa mengkaji maksud sebenar secara mendalam dan menghubungkannya dengan nas-nas yang lain.

Bersambung…

Ustaz Rosli

9 Muharram 1440
9 September 2018

Siri 6 Ringkasan & Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur

Perbincangan Isu Tafsir Bi al-Ma’thur dan Tafsir Bi al-Ra’yi.

Ibnu Asyur menjelaskan bahawa banyak sekali tafsir yang telah dihasilkan tidak bersandar kepada tafsir bi al-Ma’thur sama ada sandaran kepada Nabi SAW atau para sahabat. Sebaliknya tafsir-tafsir itu telah dikeluarkan berdasarkan kepada ilmu-ilmu yang menjadi sandaran terhadap tafsir Al-Quran.

Persoalannya ialah di sana terdapat hadis-hadis yang menunjukkan kepada keburukan mentafsir dengan menggunakan pandangan sendiri.Selain daripada hadis-hadis, terdapat pula kata-kata yang dinisbahkan kepada para sahabat menunjukkan mereka menolak tafsir yang berdasarkan kepada ra’yi.

Ibnu Asyur berpandangan bahawa tafsir Al-Quran tidak semestinya dihubungkan dengan tafsir Nabi SAW atau para sahabat semata-mata. Menurut beliau, tafsir sahabat itu sendiri sebahagiannya tidak merujuk kepada hadis Nabi SAW.Ibnu Asyur menyokong pandangan Imam al-Ghazali dan al-Qurtubi yang sependapat dengan beliau.

Menurut mereka berdua, Nabi SAW sendiri tidak mentafsirkan kecuali beberapa ayat Al-Quran sahaja. Selain itu para sahabat juga didapati bersalahan pandangan dalam mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran.

Jika sekiranya tafsir-tafsir yang dipetik dari sahabat tersebut diambil daripada Nabi SAW, sudah tentu tidak wujud perbezaan ketara dalam tafsir-tafsir mereka.Bersambung…

Ustaz Rosli
8 Muharram 1440
18 September 2018