Siri 5 Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur

Istimdad Ilmu Tafsir

Dalam muqaddimah kedua, Ibnu Asyur menyatakan bahawa istimdad tafsir Al-Quran ialah:

1- Bahasa Arab. Ini kerana Al-Quran diturunkan dalam bahasa tersebut. Bahasa Arab yang dimaksudkan ialah Bahasa Arab sewaktu Al-Quran diturunkan. Pengetahuan bahasa itu pula boleh berlaku dalam dua bentuk, sama ada secara semulajadi bagi mereka yang hidup dalam masyarakat itu atau dengan mempelajarinya bagi mereka yang berada diluar dari masyarakat Arab.

Termasuk dalam erti kata menguasai bahasa Arab ialah menguasai cabang ilmu bahasa tersebut samada ilmu nahu, bayan, maani dan badie’. Dari situ para pentafsir dapat memahami ilmu berkaitan mukjizat bahasa di dalam Al-Quran.

2- Sumber kedua ilmu tafsir mengikut Ibnu Asyur ialah athar daripada Rasulullah SAW. Mengikut beliau, yang dimaksudkan dengan athar yang menjadi sumber itu ialah mana-mana hadis yang menerangkan tentang sebarang kekeliruan yang timbul dalam mentafsirkan perkataan atau ayat ayat tertentu. Namun demikian athar seperti ini adalah sedikit jumlahnya mengikut .

Menurut Ibnu Asyur, termasuk dalam kategori athar ialah perkara yang telah menjadi ijmak dikalangan umat Islam didalam memahami sesuatu ayat ataupun perkataan, contohnya dalam isu alkalalah yang dimaksudkan dengan adik-beradik perempuan dalam ayat tersebut ialah adik-beradik seibu.

Di akhir mukadimah ini, Ibnu Asyur telah meletakkan beberapa peringatan berkaitan sumber ilmu tafsir dan sandarannya. Ibnu Asyur telah menjelaskan bahawa tafsiran Nabi SAW serta para sahabat di dalam sesuatu ayat atau perkataan bukan menjadi sumber atau bagi ilmu tafsir kerana bagi beliau tafsiran-tafsiran tersebut adalah bukan dari istimdad ilmu tafsir.

Disediakan oleh:

Ustaz Rosli

7 Muharram 1440
17 September 2018

Siri 4 Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur

Hakikat Ilmu Tafsir dan Hubungannya dengan Ilmu Ta’wil

Ibnu Asyur menulis sepuluh muqaddimah bagi kitab tafsirnya ini. Di dalam mukadimah pertama Ibnu Asyur membincangkan dua isu yang menjadi perbincangan ulama’ tafsir. Isu-isu yang dimaksudkan tersebut ialah:

1- Apakah ilmu tafsir, ilmu yang berdiri dengan sendiri?

Setelah membawa berbagai pandangan Ibnu Asyur telah menyokong pandangan Imam al-Ghazali dan al-Baydawi dimana mereka berdua berpendapat bahawa tafsir adalah satu ilmu yang berdiri dengan sendiri.

Pendirian Ibnu Asyur ini didasarkan dengan hujah bahawa tafsir al-Quran bukan sahaja menerangkan makna-makna perkataan bagi al-Quran tetapi ia suatu ilmu yang membincangkan tentang konsep-konsep tertentu berkaitan al-Quran seperti ilmu makki dan madani, ilmu nasikh dan mansukh, ilmu qawaid istinbat dan lain-lain.

Setelah membawa hujah-hujah tersebut Ibnu Asyur telah menegaskan bahawa tafsir adalah ilmu Islam yang pertama terbentuk hasil daripada persoalan-persoalan tentang al-Quran yang diajukan oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW. Adapun orang yang pertama menulis kitab tafsir menurut Ibnu Asyur ialah Abdul Malik bin Juraij al-Makki meninggal pada tahun 149 Hijrah.

2- Apakah Ilmu Tafsir dan Ilmu Ta’wil Merupakan Dua Ilmu Yang Berbeza?

Isu kedua yang dibincangkan oleh Ibnu Asyur di dalam muqaddimah pertama ini ialah persoalan apakah tafsir bermaksud ta’wil. Apakah ianya dua perkataan yang membawa maksud yang sama atau sebaliknya?

Setelah membawa pandangan-pandangan yang berbeza dalam persoalan ini, Ibnu Asyur menjelaskan pandangan beliau yang melihat bahawa ta’wil dan tafsir adalah dua istilah yang merujuk kepada perkara yang sama iaitu ilmu yang menerangkan tentang makna-makna al-Quran.

Ibnu Asyur membina pandangan beliau dalam isu ini berdasarkan kepada hujah bahasa Arab dan faktor athar yang menyokong pandangan yang mengatakan bahawa ilmu ta’wil dan ilmu tafsir adalah suatu yang sama.

Disediakan oleh: Ustaz Rosli Mokhtar
Bandar Baru Bangi
6 Muharram 1440
16 September 2018

Siri 3 Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur

Maqasid al-Quran

Ibnu Asyur menjelaskan bahawa objektif dan maqasid al-Quran sangat luas dan tersirat di dalam ayat-ayatnya yang mengandungi pelbagai subjek sama ada hukum-hakam, adab, kisah-kisah tauladan dan sebagainya.

Mengikut pandangan Ibnu Asyur para ulama’ terdahulu kurang memberikan perhatian terhadap kupasan Al-Quran dari sudut ilmu balaghah, oleh itu beliau bertekad agar kitab karangan beliau ini dapat memberikan lebih perhatian terhadap unsur balaghah yang terdapat didalam al-Quran. Untuk mencapai objektif tersebut, beliau akan memberi perhatian terhadap seni-seni balaghah dalam setiap ayat al-Quran yang dikupas.

Selain itu Ibnu Asyur juga memberi penekanan dalam menerangkan makna ayat dari sudut hubungan antara ayat. Bagi Ibnu Asyur memahami makna al-quran berdasarkan hubungan antara ayat adalah salah satu bentuk kefahaman yang sangat penting. Namun demikian pada pendapat beliau, para ulama’ terdahulu tidak memberikan perhatian yang serius dalam perkara ini.

Antara ulama’ terdahulu yang cuba menjelaskan hubungan antara ayat ialah Fakhruddin Ar Razi dan Burhanuddin al-Biqaie. Namun demikian Ibnu Asyur melihat bahawa masih terlalu banyak perkara yang belum disentuh oleh mereka berdua berkaitan perkara ini.

Ibnu Asyur juga menjelaskan bahawa beliau memberi penekanan khusus bagi menjelaskan pengajaran umum bagi sesuatu surah. Bahkan beliau menjelaskan bahawa beliau tidak akan berpindah dari satu surah kepada surah yang lain sebelum beliau menjelaskan dengan terperinci objektif yang terkandung di dalam surah tersebut.

Di akhir bahagian pengenalan, Ibnu Asyur menjelaskan bahawa beliau juga akan memberikan penekanan dalam menjelaskan makna-makna perkataan dari sudut bahasa. Beliau menekankan bahawa penjelasan itu telah dibuat melalui kajian yang teliti dan beliau cuba menghubungkan makna-makna perkataan tersebut dengan mukjizat bahasa yang terkandung di dalam al-Quran.

Sebagai penutup, Ibnu Asyur menjelaskan bahawa nama sebenar tafsir beliau ini ialah Tahrir al-Maani al-Sadid wa al-Tanwir al-Aqli al-Sadid min Tafsir Al-Quran al-Majid. Namun demikian, nama kitab ini diringkaskan menjadi al-Tahrir wa al-Tanwir.

Disediakan oleh:
Ustaz Rosli Mokhtar
Bandar Baru Bangi
4 Muharram 1440
14 September 2018

Siri 2 Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur

Ibnu Asyur dan Penulisan Ulama’ Silam

Ibnu Asyur mengatakan bahawa walaupun terdapat banyak kitab tafsir telah ditulis disepanjang perjalanan ilmu Islam. Namun demikian, kebanyakan kitab-kitab tersebut hanya merupakan pengulangan terhadap apa yang telah diberitahu oleh para ulama’ terdahulu. Kitab-kitab tersebut hanya bersifat mengumpul berbagai pandangan atau membuat ringkasan terhadap pandangan yang pelbagai. Tidak kurang pula yang menerangkan serta memperincikan pandangan berdasarkan idea yang telah sedia ada.

Dalam pengenalan ini, Ibnu Asyur telah menyebut tafsir-tafsir yang penting pada pandangan beliau. Tafsir-tafsir tersebut ialah:

1. Tafsir al Kasyaf oleh Imam Az Zamakhsyari

2. Tafsir al-Muharrar al-Wajiz oleh Ibnu Atiyyah

3. Tafsir Mafatih Al-Ghaib oleh Fakhruddin Ar Razi

4. Tafsir al-Baydawi

5. Tafsir al-Alusi

6. Tafsir Abi-Saud

7. Tafsir al-Qurtubi

8. Tafsir al-Tobari

9. Tafsir Durratun al-Tanzil

Di dalam pengenalan ini Ibnu Asyur menjelaskan bahawa ada juga pandangan-pandangan beliau yang bertentangan dengan pendapat para ulama tafsir yang lain. Selain itu ada juga permasalahan yang dibincangkan oleh beliau tetapi belum pernah dikupas oleh mana-mana ulama’ tafsir sebelum beliau.

Disediakan oleh:
Ustaz Rosli Mokhtar
Bandar Baru Bangi
3 Muharram 1440
13 September 2018

Siri 1 Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur

Tamhid

Setelah memuji Allah dan berselawat terhadap Rasul s.a.w Ibnu Asyur telah memuji para pentafsir yang telah menghasilkan penerangan terhadap kitab Allah yang suci. Seterusnya beliau menyatakan bahawa keinginan beliau untuk menghasilkan sebuah kitab tafsir telah lama tersemat disanubari . Keinginan ini timbul hasil daripada pembacaan beliau terhadap kitab al-Quran dan hasil penulisan para ulama silam.

Namun demikian, keinginan itu sekian lama terpendam apabila beliau mengenangkan betapa usaha besar ini adalah sesuatu yang berat untuk dipikul. Sudah tentu banyak cabaran yang perlu dihadapi dan diharungi. Setelah sekian lama keinginan Ibnu Asyur semakin memuncak khususnya apabila beliau menyatakan hasrat mulia itu kepada sahabat-sahabatnya Begitu juga apabila beliau mengenangkan kesungguhan para pentafsir terdahulu seperti Ibnu Rushd.

Akhirnya keinginan ini tidak dapat disekat lagi, Ibnu Asyur berazam untuk menghasilkan sebuah tafsir yang menerangkan perkara-perkara yang belum dijelaskan oleh kitab-kitab tafsir terdahulu. Beliau juga berazam untuk memberikan pandangan dalam perkara yang diperselisihkan oleh ahli tafsir dalam sesuatu isu. Ibnu Asyur menjelaskan bahawa pentafsir sering berada di antara dua pendirian ketika berdepan dengan kupasan para ulamak terdahulu:

1. Mereka yang hanya menerima bulat-bulat apa yang telah di ajukan oleh mereka yang terdahulu .

2. Mereka yang menolak segala apa yang telah dinyatakan oleh para pentafsir terdahulu.

Kedua-dua pendirian di atas adalah tidak baik mengikut Ibnu Asyur, sebaliknya kata-kata para ulamak terdahulu perlu menjadi rujukan namun demikian kata-kata mereka itu tidak boleh diterima secara membuta tuli sebaliknya perlu dikaji dan diteliti dengan nilaian ilmu.

Disediakan oleh:
Ustaz Rosli bin Mokhtar
Bandar Baru Bangi, Selangor
1 Muharram 1440
11 September 2018

 

Perumpamaan Orang Yang Menderma

Dalam ayat 261 Surah al-Baqarah, Allah s.w.t memberi perumpamaan orang yang menderma seperti orang yang menanam sepohon pokok yang mempunyai tujuh dahan, setiap dahan itu mengeluarkan 100 biji hasil!!!

Dalam ayat 264 Surah al-Baqarah pula, Allah memberi perumpamaan bagi orang yang menderma tetapi telah kehilangan keikhlasannya. Amalan mereka diibaratkan seperti hujan lebat yang menimpa tanah yang berada di atas seketul batu besar. Hujan lebat itu membuatkan tanah-tanah itu hanyut dibawa air. Tanah-tanah itu diibaratkan dengan pahala yang sepatutnya didapati oleh penderma tetapi tiba-tiba hilang begitu sahaja.

Dalam ayat 265 pula Allah memperumpamakan orang yang menyumbang dengan ikhlas seperti kebun yang disirami oleh hujan, lalu membawa hasil mahsul yang berlipat kali ganda.

Dalam ayat 266 Allah s.w.t membuat perumpamaan dengan bertanyakan apakah kita mahu bila kita telah meningkat tua, ketikamana kita mengharapkan hasil sebuah kebun yang kita miliki, sementara anak-anak kita tidak mampu membantu kerana mereka tidak berada, tiba-tiba kebun yang penuh dengan tanaman dan hasil mahsul itu dilanda ribut dan akhirnya terbakar ditanah petir.

Betapakah kecewanya ketika kehilangan kebun yang menjadi punca pendapatan itu kerana untuk mendapatkan kebun sepertinya memerlukan modal dan tenaga yang banyak…begitulah perumpamaan bagi mereka yang menderma tetapi tidak ikhlas….. adapun bagi yang masih terpenjara dengan belenggu kebakhilan maka keadaannya jauh lebih buruk….

Pandangan Anda Dihargai

Tafsir Jumaat: Perang Uhud dan Pengharaman Riba

125

بَلَى إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّنَ الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ

126

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلاَّ بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

127

لْيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَائِبِينَ

128

لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ

129

وللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

125. bahkan (mencukupi. Dalam pada itu) jika kamu bersabar dan bertaqwa, dan mereka (musuh) datang menyerang kamu Dengan serta-merta, nescaya Allah membantu kamu Dengan lima ribu malaikat Yang bertanda masing-masing.

126. dan Allah tidak menjadikan bantuan tentera malaikat itu melainkan kerana memberi khabar gembira kepada kamu, dan supaya kamu tenteram Dengan bantuan itu. dan (ingatlah bahawa) pertolongan Yang membawa kemenangan itu hanya dari Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.

127. (Kemenangan Badar itu) kerana Allah hendak membinasakan satu golongan dari orang-orang kafir atau menghina mereka (dengan kekalahan), supaya mereka kembali Dengan hampa kecewa.

128. Engkau tidak berhak sedikitpun (Wahai Muhammad) Dalam urusan (orang-orang Yang ingkar) itu, (kerana urusan mereka tertentu bagi Allah), sama ada Dia menerima taubat mereka ataupun ia menyeksa mereka; kerana Sesungguhnya mereka itu orang-orang Yang zalim.

129. dan bagi Allah jualah Segala Yang ada di langit dan Yang ada di bumi. ia mengampunkan sesiapa Yang dikehendakiNya, dan Dia menyeksa sesiapa Yang dikehendakiNya. dan (ingatlah), Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.

130. Wahai orang-orang Yang beriman! janganlah kamu makan atau mengambil riba Dengan berlipat-lipat ganda, dan hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah supaya kamu berjaya.

Tafsir:

Ayat 125 dan sebelumnya menerangkan tentang peperangan Uhud dimana tentera Islam yang dipimpin oleh nabi MUhamad s.a.w. sendiri telah menemui kegagalan. Allah mengingatkan kembali perisiwa kemenangan dalam peperangan Badar. Kemenangan itu adalah perolongan dari Allah. Oleh itu dalam peperangan lain kemenangan juga dari Allah. Untuk itu yang penting adalah ketaqwaan.

Ayat 130 tiba-tiba membincangkan pengharaman riba, situasi ini menyebabkan sebahagian ulamak menyangka Allah telah memulakan perbincangan baru dan meninggalkan perbincangan mengenai kekalahan dalam peperangan Uhud. Namun demikian seorang ahli tafsir bernama Quffal berpendapa sebaliknya. Menuru beliau, perbincangan mengenai riba sebenarnya rentetan dari perbincangan mengenai kekalahan di Uhud.

Ini kerana orang-orang Quraish telah memberikan bujet perang yang besar dan memiliki tentera yang lebih canggih kerana mereka memperuntukkannya dari hasil riba. Perniagaan mereka yang berasaskan riba membawa kekayaan dan keuntungan yang lebih cepat dan besar. Keadaan ini membuatkan orang Islam juga terfikir untuk berbuat demikian. Mereka mahu mendapatkan peruntukan kewangan segera demi memperkasakan pertahanan negara. Tindakan mereka itu dengan segera ditegur oleh Allah.

Pandangan anda dihargai