Siri 5 Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur

Istimdad Ilmu Tafsir

Dalam muqaddimah kedua, Ibnu Asyur menyatakan bahawa istimdad tafsir Al-Quran ialah:

1- Bahasa Arab. Ini kerana Al-Quran diturunkan dalam bahasa tersebut. Bahasa Arab yang dimaksudkan ialah Bahasa Arab sewaktu Al-Quran diturunkan. Pengetahuan bahasa itu pula boleh berlaku dalam dua bentuk, sama ada secara semulajadi bagi mereka yang hidup dalam masyarakat itu atau dengan mempelajarinya bagi mereka yang berada diluar dari masyarakat Arab.

Termasuk dalam erti kata menguasai bahasa Arab ialah menguasai cabang ilmu bahasa tersebut samada ilmu nahu, bayan, maani dan badie’. Dari situ para pentafsir dapat memahami ilmu berkaitan mukjizat bahasa di dalam Al-Quran.

2- Sumber kedua ilmu tafsir mengikut Ibnu Asyur ialah athar daripada Rasulullah SAW. Mengikut beliau, yang dimaksudkan dengan athar yang menjadi sumber itu ialah mana-mana hadis yang menerangkan tentang sebarang kekeliruan yang timbul dalam mentafsirkan perkataan atau ayat ayat tertentu. Namun demikian athar seperti ini adalah sedikit jumlahnya mengikut .

Menurut Ibnu Asyur, termasuk dalam kategori athar ialah perkara yang telah menjadi ijmak dikalangan umat Islam didalam memahami sesuatu ayat ataupun perkataan, contohnya dalam isu alkalalah yang dimaksudkan dengan adik-beradik perempuan dalam ayat tersebut ialah adik-beradik seibu.

Di akhir mukadimah ini, Ibnu Asyur telah meletakkan beberapa peringatan berkaitan sumber ilmu tafsir dan sandarannya. Ibnu Asyur telah menjelaskan bahawa tafsiran Nabi SAW serta para sahabat di dalam sesuatu ayat atau perkataan bukan menjadi sumber atau bagi ilmu tafsir kerana bagi beliau tafsiran-tafsiran tersebut adalah bukan dari istimdad ilmu tafsir.

Disediakan oleh:

Ustaz Rosli

7 Muharram 1440
17 September 2018

Siri 4 Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur

Hakikat Ilmu Tafsir dan Hubungannya dengan Ilmu Ta’wil

Ibnu Asyur menulis sepuluh muqaddimah bagi kitab tafsirnya ini. Di dalam mukadimah pertama Ibnu Asyur membincangkan dua isu yang menjadi perbincangan ulama’ tafsir. Isu-isu yang dimaksudkan tersebut ialah:

1- Apakah ilmu tafsir, ilmu yang berdiri dengan sendiri?

Setelah membawa berbagai pandangan Ibnu Asyur telah menyokong pandangan Imam al-Ghazali dan al-Baydawi dimana mereka berdua berpendapat bahawa tafsir adalah satu ilmu yang berdiri dengan sendiri.

Pendirian Ibnu Asyur ini didasarkan dengan hujah bahawa tafsir al-Quran bukan sahaja menerangkan makna-makna perkataan bagi al-Quran tetapi ia suatu ilmu yang membincangkan tentang konsep-konsep tertentu berkaitan al-Quran seperti ilmu makki dan madani, ilmu nasikh dan mansukh, ilmu qawaid istinbat dan lain-lain.

Setelah membawa hujah-hujah tersebut Ibnu Asyur telah menegaskan bahawa tafsir adalah ilmu Islam yang pertama terbentuk hasil daripada persoalan-persoalan tentang al-Quran yang diajukan oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW. Adapun orang yang pertama menulis kitab tafsir menurut Ibnu Asyur ialah Abdul Malik bin Juraij al-Makki meninggal pada tahun 149 Hijrah.

2- Apakah Ilmu Tafsir dan Ilmu Ta’wil Merupakan Dua Ilmu Yang Berbeza?

Isu kedua yang dibincangkan oleh Ibnu Asyur di dalam muqaddimah pertama ini ialah persoalan apakah tafsir bermaksud ta’wil. Apakah ianya dua perkataan yang membawa maksud yang sama atau sebaliknya?

Setelah membawa pandangan-pandangan yang berbeza dalam persoalan ini, Ibnu Asyur menjelaskan pandangan beliau yang melihat bahawa ta’wil dan tafsir adalah dua istilah yang merujuk kepada perkara yang sama iaitu ilmu yang menerangkan tentang makna-makna al-Quran.

Ibnu Asyur membina pandangan beliau dalam isu ini berdasarkan kepada hujah bahasa Arab dan faktor athar yang menyokong pandangan yang mengatakan bahawa ilmu ta’wil dan ilmu tafsir adalah suatu yang sama.

Disediakan oleh: Ustaz Rosli Mokhtar
Bandar Baru Bangi
6 Muharram 1440
16 September 2018

Siri 3 Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur

Maqasid al-Quran

Ibnu Asyur menjelaskan bahawa objektif dan maqasid al-Quran sangat luas dan tersirat di dalam ayat-ayatnya yang mengandungi pelbagai subjek sama ada hukum-hakam, adab, kisah-kisah tauladan dan sebagainya.

Mengikut pandangan Ibnu Asyur para ulama’ terdahulu kurang memberikan perhatian terhadap kupasan Al-Quran dari sudut ilmu balaghah, oleh itu beliau bertekad agar kitab karangan beliau ini dapat memberikan lebih perhatian terhadap unsur balaghah yang terdapat didalam al-Quran. Untuk mencapai objektif tersebut, beliau akan memberi perhatian terhadap seni-seni balaghah dalam setiap ayat al-Quran yang dikupas.

Selain itu Ibnu Asyur juga memberi penekanan dalam menerangkan makna ayat dari sudut hubungan antara ayat. Bagi Ibnu Asyur memahami makna al-quran berdasarkan hubungan antara ayat adalah salah satu bentuk kefahaman yang sangat penting. Namun demikian pada pendapat beliau, para ulama’ terdahulu tidak memberikan perhatian yang serius dalam perkara ini.

Antara ulama’ terdahulu yang cuba menjelaskan hubungan antara ayat ialah Fakhruddin Ar Razi dan Burhanuddin al-Biqaie. Namun demikian Ibnu Asyur melihat bahawa masih terlalu banyak perkara yang belum disentuh oleh mereka berdua berkaitan perkara ini.

Ibnu Asyur juga menjelaskan bahawa beliau memberi penekanan khusus bagi menjelaskan pengajaran umum bagi sesuatu surah. Bahkan beliau menjelaskan bahawa beliau tidak akan berpindah dari satu surah kepada surah yang lain sebelum beliau menjelaskan dengan terperinci objektif yang terkandung di dalam surah tersebut.

Di akhir bahagian pengenalan, Ibnu Asyur menjelaskan bahawa beliau juga akan memberikan penekanan dalam menjelaskan makna-makna perkataan dari sudut bahasa. Beliau menekankan bahawa penjelasan itu telah dibuat melalui kajian yang teliti dan beliau cuba menghubungkan makna-makna perkataan tersebut dengan mukjizat bahasa yang terkandung di dalam al-Quran.

Sebagai penutup, Ibnu Asyur menjelaskan bahawa nama sebenar tafsir beliau ini ialah Tahrir al-Maani al-Sadid wa al-Tanwir al-Aqli al-Sadid min Tafsir Al-Quran al-Majid. Namun demikian, nama kitab ini diringkaskan menjadi al-Tahrir wa al-Tanwir.

Disediakan oleh:
Ustaz Rosli Mokhtar
Bandar Baru Bangi
4 Muharram 1440
14 September 2018

Siri 2 Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur

Ibnu Asyur dan Penulisan Ulama’ Silam

Ibnu Asyur mengatakan bahawa walaupun terdapat banyak kitab tafsir telah ditulis disepanjang perjalanan ilmu Islam. Namun demikian, kebanyakan kitab-kitab tersebut hanya merupakan pengulangan terhadap apa yang telah diberitahu oleh para ulama’ terdahulu. Kitab-kitab tersebut hanya bersifat mengumpul berbagai pandangan atau membuat ringkasan terhadap pandangan yang pelbagai. Tidak kurang pula yang menerangkan serta memperincikan pandangan berdasarkan idea yang telah sedia ada.

Dalam pengenalan ini, Ibnu Asyur telah menyebut tafsir-tafsir yang penting pada pandangan beliau. Tafsir-tafsir tersebut ialah:

1. Tafsir al Kasyaf oleh Imam Az Zamakhsyari

2. Tafsir al-Muharrar al-Wajiz oleh Ibnu Atiyyah

3. Tafsir Mafatih Al-Ghaib oleh Fakhruddin Ar Razi

4. Tafsir al-Baydawi

5. Tafsir al-Alusi

6. Tafsir Abi-Saud

7. Tafsir al-Qurtubi

8. Tafsir al-Tobari

9. Tafsir Durratun al-Tanzil

Di dalam pengenalan ini Ibnu Asyur menjelaskan bahawa ada juga pandangan-pandangan beliau yang bertentangan dengan pendapat para ulama tafsir yang lain. Selain itu ada juga permasalahan yang dibincangkan oleh beliau tetapi belum pernah dikupas oleh mana-mana ulama’ tafsir sebelum beliau.

Disediakan oleh:
Ustaz Rosli Mokhtar
Bandar Baru Bangi
3 Muharram 1440
13 September 2018

Siri 1 Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur

Tamhid

Setelah memuji Allah dan berselawat terhadap Rasul s.a.w Ibnu Asyur telah memuji para pentafsir yang telah menghasilkan penerangan terhadap kitab Allah yang suci. Seterusnya beliau menyatakan bahawa keinginan beliau untuk menghasilkan sebuah kitab tafsir telah lama tersemat disanubari . Keinginan ini timbul hasil daripada pembacaan beliau terhadap kitab al-Quran dan hasil penulisan para ulama silam.

Namun demikian, keinginan itu sekian lama terpendam apabila beliau mengenangkan betapa usaha besar ini adalah sesuatu yang berat untuk dipikul. Sudah tentu banyak cabaran yang perlu dihadapi dan diharungi. Setelah sekian lama keinginan Ibnu Asyur semakin memuncak khususnya apabila beliau menyatakan hasrat mulia itu kepada sahabat-sahabatnya Begitu juga apabila beliau mengenangkan kesungguhan para pentafsir terdahulu seperti Ibnu Rushd.

Akhirnya keinginan ini tidak dapat disekat lagi, Ibnu Asyur berazam untuk menghasilkan sebuah tafsir yang menerangkan perkara-perkara yang belum dijelaskan oleh kitab-kitab tafsir terdahulu. Beliau juga berazam untuk memberikan pandangan dalam perkara yang diperselisihkan oleh ahli tafsir dalam sesuatu isu. Ibnu Asyur menjelaskan bahawa pentafsir sering berada di antara dua pendirian ketika berdepan dengan kupasan para ulamak terdahulu:

1. Mereka yang hanya menerima bulat-bulat apa yang telah di ajukan oleh mereka yang terdahulu .

2. Mereka yang menolak segala apa yang telah dinyatakan oleh para pentafsir terdahulu.

Kedua-dua pendirian di atas adalah tidak baik mengikut Ibnu Asyur, sebaliknya kata-kata para ulamak terdahulu perlu menjadi rujukan namun demikian kata-kata mereka itu tidak boleh diterima secara membuta tuli sebaliknya perlu dikaji dan diteliti dengan nilaian ilmu.

Disediakan oleh:
Ustaz Rosli bin Mokhtar
Bandar Baru Bangi, Selangor
1 Muharram 1440
11 September 2018

 

Setiap Anak Adam Melakukan Kesalahan كل ابن آدم خطاء

Setiap anak adam melakukan kesalahan كل ابن آدم خطاء Dari sudut teorinya ramai umat Islam mengakui hakikat diatas, tetapi realiti yang berlaku di dalam masyarakat sangat berbeza. Sebaik sahaja adanya seorang individu yang menyerlah dalam sesuatu bidang dalam masyarakat maka dengan segera sekumpulam manusia akan menjulangnya sebagai hero yang tidak boleh dipertikaikan lagi. Reaksi ini berlaku terhadap penyokong seorang pemimpin, pemikir atau tidak kurang juga terhadap seorang ulamak. Bahkan dewasa ini tidak musthil juga berlaku kepada pengikut yang taksub kepada artis dan ahli sukan. 

Untuk mengubat penyakit taksub ini, perlu sekali pengikut yang diserang penyakit jiwa yang kronik ini disedarkan bahawa: 
  • Mereka perlu membezakan antara kritikan dan serangan liar dengan kritikan dan teguran positif yang perlu diberikan sokongan dan penghargaan
  • Menegur, memperbetul dan bahkan mengkritik ulamak, tokoh politik dan pemikir bukanlah satu kesalahan sebaliknya merupakan keperluan dalam sebuah masyarakat yang memartabatkan budaya ilmu.
  • Wacana pemikiran dan garapan minda bukan bermaksud menyelongkar kehidupan individu seseorang tokoh tapi dilakukan dalam skop hak masyarakat yang berkongsi kehidupan luaran mereka.
  • Memberikan imuniti kepada seseorang untuk terkecuali daripada sebarang persoalan, tanggungjawab dan kritikan akan membawa kepada unsur pemujaan terhadap individu. Alangkah banyaknya kata-kata daripada para ulamak Islam yang menunjukkan mereka beriman dengan kebebasan wacana dan keluasan syura Islam. 


Kata Imam Malik: 

Pandanganku yang bertepatan dengan al Quran dan sunnah maka ambillah, dan yang bertentangan dengan keduanya maka abaikanlah. Kata-kata yang mengandungi roh yang sama diucapkan oleh Imam Syafie dengan kata beliau: Pandanganku betul tetapi berkemungkinan salah, dan pandangan orang lain adalah salah tetapi berkemungkinan benar. Kedua-dua tokoh ini mahu menjelaskan bahawa tidak ada seorang pun yang mewakili kebenaran secara mutlak kecuali Rasulullah s.a.w. 

Pandangan anda dihargai

KEMEGAHAN SEBENAR

Kemegahan sebenar ialah apabila seseorang itu memiliki zuriat yang berpendirian….yang memiliki jatidiri dan mempertahankan apa yang diwarisi oleh keturunannya……Pandangan anda dihargai

Tafsir Ayar 199-200 Surah ‘Ali Imran (akhir surah)

Kuliah Tafsir Bulan Oktober: 
Kuliah ini disampaikan di Masjid Abu Bakar al-Sidiq, Bansar Kuala Lumpur
Surah ‘Ali Imran199-200
Sebelum solat Jumaat 
9 November 2012

Firman Allah  bermaksud:

Dan sesungguhnya di antara Ahli Kitab, ada orang yang beriman kepada Allah dan (kepada) apa yang diturunkan kepada kamu (Al-Quran) dan juga (kepada) apa yang diturunkan kepada mereka, sedang mereka khusyuk kepada Allah dengan tidak menukarkan ayat-ayat Allah untuk mengambil keuntungan dunia yang sedikit. Mereka itu beroleh pahalanya di sisi Tuhan mereka. Sesungguhnya Allah Amat segera hitungan hisabNya.

[199]

Wahai orang-orang yang beriman! Bersabarlah kamu (menghadapi segala kesukaran dalam mengerjakan perkara-perkara yang berkebajikan), dan kuatkanlah kesabaran kamu lebih daripada kesabaran musuh, di medan perjuangan), dan bersedialah (dengan kekuatan pertahanan di daerah-daerah sempadan) serta bertaqwalah kamu kepada Allah supaya, kamu berjaya (mencapai kemenangan).

[200]


Pengajaran ayat:

1)Walaupun Allah murka kepada kebanyakan Bani Israel kerana kejahatan yang telah dilakukan namun kemurkaan itu tidak membuatkan Allah menafikan adanya kumpulan yang baik.

Peristiwa berimannya Najasyi setelah dibacakan kepadanya Surah Maryam oleh Ja’far bin Abi Talib. Berimannya Abdullah bin Salam salah seorang ulamak Yahudi di Madinah dll.

2) Sifat-sifat yang terpuji disebut dalam ayat di atas ialah: 
                       i- Beriman kepada Allah
                       ii-Beriman kepada kitab al-Quran
                       iii-Beriman kepada kitab-kitab terdahulu
                      iv-Khusyu’ kepada Allah
                      i-Tidak mengubah kebenaran untuk mendapatkan habuan dunia

3)Siapa yang mampu mempertahankan perinsip ini akan berjaya 

4) Sabar sebagai senjata untuk mencapai kemenangan.

5) Sabar bermaksud meneruskan usaha dan terus tekun bukannya semata-mata mengharap dari Allah tanpa usaha.

6) Pihak yang lebih tinggi kesabaran dan kegigihan mereka , pihak itulah yang akan berjaya
7) Lima sebab kejayaan disebut dalam ayat 200
                     i) Sabar 
                    ii) Perkasakan kesabaran 
                    iii) Bersatu dan berganding bahu (kerja dalam kumpulan)
                    vi) Behati-hati
                    v) Taqwa

Tamat surah ‘Ali Imran, insyaallah dalam kuliah yang akan datang akan mentafsirkan dari awal Surah al-Nisa. Insyaallah

Pandangan anda dihargai

Tarikat Tijaniah?

Soalan: Apa pandangan ustaz berkenaan Tarikat Tijaniah?
Jawapan:
Melalui maklumat yang saya ada, tarikat ini berasal dari Algeria dan pengasasnya ialah Syeikh Ali al-Tamasini wafat tahun 1260 Hijrah bersamaan 1844 Masihi.
Tarikat ini seperti tarikat-tarikat yang lain, mengajak kepada beramal dan mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ibadat dengan teknik  aliran sufi yang kebanyakannya sama.
Namun demikian tarikat ini mengandungi beberapa pendirian yang saya lihat tidak bertepatan dengan ajaran Islam sebenar. Paling ketara ialah mereka mempercayai ada darjat-darjat tertentu yang membuatkan sesorang boleh bertemu secara sedar (yaqazah) dengan Raululuuah s.a.w. 
Kepercayaan seperti ini tidak mengeluarkan seseorang daripada Islam tetapi salah dari sudut hakikatnya. Ini kerana seseorang yang mati tidak lagi boleh bertemu dengan orang yang hidup secara sedar. 
Apa yang lebih penting, iktikad seperti ini membuka pintu kefasadan yang besar dan seterusnya membawa kecelaruan dalam amalan agama. Ini kerana, seseorang yang telah berjumpa nabi s.a.w. seterusnya akan mendakwa ajaran-ajaran tambahan yang diberikan oleh baginda s.a.w. kepadanya.
Dengan itu, segala hadis yang telah dikumpul oleh para ulamak yang menjadi tonggak sandaran hukum dan panduan bagi umat Islam sepanjang zaman sudah tidak lagi diperlukan. Ini kerana sudah ada sumber hadis lain yang lebih dekat kepada baginda. 
Setelah situasi ini wujud maka banyaklah amalan-amalan yang boleh ditambah dan diwujudkan berdasarkan arahan langsung daripada Rasulullah kepada guru atau orang yang mencapai darjat menemui Rasul s.a.w.
Hadis adalah tonggak kedua agama Islam, apabila tonggak ini telah berjaya dicerobohi, maka panduan umat Islam akan menjadi goyah dan berkecamuk. Percaya bahawa seseorang boleh menerima taklimat terus dari nabi s.a.w akan memusnahkan salah satu rujukan penting umat Islam yang diberitahu sendiri oleh Rasulullah s.a.w yang bermaksud: Aku tingggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selagi kamu berpegang kepada keduanya, kitabullah dan sunahku.
Para ulamak silam antaranya Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud Ahmad dan ramai lagi, berjuang bermati-matian menggumpulkan hadis, membuang hadis-hadis rekaan dan menyedarkan masyarakat tentang hadis. Akhirnya usaha para ulamak ini telah berjaya menjadikan sumber rujukan Islam kedua ini terpelihara dari dicampur adukkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Jika ada orang yang mengaku menerima taklimat dari baginda tetapi tidak disandarkan kepada sumber yang telah dikumpulkan oleh ulamak silam maka dakwaan itu dianggap salah dan pembohongan.
Pada pandangan saya, sebarang ajaran sufi yang percaya dengan asas ini berlu dibendung kerana akan membawa kemusnahan kepada masyarakat Islam dan menjauhkan mereka dari ajaran nabi s.a.w yang walaupun dari sudut penampilan mereka mengajak kepada ibadat dan berbuat baik.
Penulis: Rosli Mokhtar 

Pandangan anda dihargai