Siri 4 Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur

Hakikat Ilmu Tafsir dan Hubungannya dengan Ilmu Ta’wil

Ibnu Asyur menulis sepuluh muqaddimah bagi kitab tafsirnya ini. Di dalam mukadimah pertama Ibnu Asyur membincangkan dua isu yang menjadi perbincangan ulama’ tafsir. Isu-isu yang dimaksudkan tersebut ialah:

1- Apakah ilmu tafsir, ilmu yang berdiri dengan sendiri?

Setelah membawa berbagai pandangan Ibnu Asyur telah menyokong pandangan Imam al-Ghazali dan al-Baydawi dimana mereka berdua berpendapat bahawa tafsir adalah satu ilmu yang berdiri dengan sendiri.

Pendirian Ibnu Asyur ini didasarkan dengan hujah bahawa tafsir al-Quran bukan sahaja menerangkan makna-makna perkataan bagi al-Quran tetapi ia suatu ilmu yang membincangkan tentang konsep-konsep tertentu berkaitan al-Quran seperti ilmu makki dan madani, ilmu nasikh dan mansukh, ilmu qawaid istinbat dan lain-lain.

Setelah membawa hujah-hujah tersebut Ibnu Asyur telah menegaskan bahawa tafsir adalah ilmu Islam yang pertama terbentuk hasil daripada persoalan-persoalan tentang al-Quran yang diajukan oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW. Adapun orang yang pertama menulis kitab tafsir menurut Ibnu Asyur ialah Abdul Malik bin Juraij al-Makki meninggal pada tahun 149 Hijrah.

2- Apakah Ilmu Tafsir dan Ilmu Ta’wil Merupakan Dua Ilmu Yang Berbeza?

Isu kedua yang dibincangkan oleh Ibnu Asyur di dalam muqaddimah pertama ini ialah persoalan apakah tafsir bermaksud ta’wil. Apakah ianya dua perkataan yang membawa maksud yang sama atau sebaliknya?

Setelah membawa pandangan-pandangan yang berbeza dalam persoalan ini, Ibnu Asyur menjelaskan pandangan beliau yang melihat bahawa ta’wil dan tafsir adalah dua istilah yang merujuk kepada perkara yang sama iaitu ilmu yang menerangkan tentang makna-makna al-Quran.

Ibnu Asyur membina pandangan beliau dalam isu ini berdasarkan kepada hujah bahasa Arab dan faktor athar yang menyokong pandangan yang mengatakan bahawa ilmu ta’wil dan ilmu tafsir adalah suatu yang sama.

Disediakan oleh: Ustaz Rosli Mokhtar
Bandar Baru Bangi
6 Muharram 1440
16 September 2018

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *